Rolnictwo

Gmina Belsk Duży jest gminą rolniczą. Jakość środowiska przyrodniczego ma tu nadrzędny charakter w stosunku do innych uwarunkowań. Środowisko ma bowiem bezpośredni wpływ na rodzaj funkcji gospodarczych oraz na charakter osadnictwa szczególnie typu wiejskiego. Rolnictwo jest zależne od cech środowiska przyrodniczego tj.: jakości gleb, warunków wodnych, położenia przestrzennego, klimatu.

Gmina Belsk wyróżnia się wśród gmin dawnego woj. radomskiego jednymi z najlepszych warunkami naturalnymi środowiska do produkcji rolniczej (po gminie Solec n/Wisłą i Sieciechów). Syntetyczny wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy wynosi 82,1 w skali 100 punktowej, przy średnim dla subregionu radomskiego 62,8.

Łączna powierzchnia użytków rolnych to 9083 ha tj. 84,2% powierzchni gminy. Jeśli chodzi o ich strukturę, to zdecydowanie dominują sady (nieco ponad 6712 ha świadczy to o ukształtowaniu rejonu specjalizacji sadowniczej o znaczeniu krajowym nazywanego „grójecko-wareckim zagłębiem sadowniczym”). Trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska) zajmują powierzchnię ponad 350 ha a grunty orne 2021 ha.

W obszarze gminy przeważają gleby bardzo dobre i dobre, a udział w poszczególnych klasach bonitacyjnych wynosi odpowiednio:
klasy I - III - 28%;
klasa IV - 59%;
klasy V i VI - 13%.

Produkcja roślinna

Produkcja roślinna ma charakter uzupełniający i jest to uprawa zbóż. W powierzchni zasiewów zbóż dominuje pszenica, pszenżyto i żyto zajmując razem 78% powierzchni zasiewów.
Udział zasiewów innych zbóż kształtuje się w wielkościach:
- jęczmień - 14%,
- owies - 6%,
- mieszanki zbożowe - 2%.

Plony zbóż w indywidualnych gospodarstwach rolnych są w przewadze nieco wyższe od średnich w byłym woj. radomskim.

Produkcja zwierzęca

Produkcja zwierzęca nie odgrywa wiodącej roli w produkcji rolniczej gminy.

Działalność doradczą dla rolników z terenu gminy prowadzi Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Radomiu (w Grójcu ma siedzibę podległy Centrum - Rejonowy Zespół Doradztwa), oraz Mazowiecka Izba Rolnicza, która poprzez swoich delegatów utrzymuje stały i bezpośredni kontakt z rolnikami

Stopka

Urząd Gminy w Belsku Dużym:

ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży

tel.: (48) 66-11-271
fax: (48) 66-11-340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.belskduzy.pl

© 2011 - 2013 Urząd Gminy w Belsku Dużym
Zawartość merytoryczna: Urząd Gminy, e-mail: urzad@belskduzy.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14