Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Belsku Dużym

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Belsku Dużym – w skrócie GZOPO – jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną przez Radę Gminy w 1996 r. Uchwałą Nr XVI/104/96 z dnia 28 marca 1996 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Belsku Dużym.

Adres:
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
ul. J. Kozietulskiego 4
05-622 Belsk Duży
Tel./fax: /48/ 661 02 86
e-mail: gzeas@belskduzy.pl

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku: od godz.7.30 do godz. 15.30

Skład osobowy:
Dyrektor – mgr Maria Walewska – Żółcik
Główny Księgowy – Nina Kowalska
Samodzielny Referent - mgr Ewa Feller

Jednostki, dla których GZEAS wykonuje obsługę finansowo- księgową:
- Publiczne Gimnazjum w Belsku Dużym
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Belsku Dużym
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewiczynie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Łęczeszycach
jak również oddziały klas „0” we wszystkich szkołach podstawowych i świetlice dziecięce.

Zadania:
Szczegółowy zakres zadań GZEAS-u określa jego Statut nadany Uchwałą Rady Gminy Belsk Duży Nr X/56/03 z dnia 10.12.2003 roku.

Należy do nich m. in.:
- Prowadzenie zbiorczej obsługi finansowo- księgowej, organizowanie wypłat wynagrodzenia dla wszystkich pracowników szkół, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
- Sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków z osobowego funduszu płac i świadczeń socjalnych.
- Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej przez szkoły.
- Organizowanie dowozu uczniów do szkół.
Współpraca z dyrektorami w sprawach całokształtu funkcjonowania oświaty.
- Opracowywanie planów, sprawozdań oraz informacji z zakresu zadań oświaty.
- Organizowanie konkursów na dyrektorów szkół oraz komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczycieli
- Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Belsk Duży.

Stopka

Urząd Gminy w Belsku Dużym:

ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży

tel.: (48) 66-11-271
fax: (48) 66-11-340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.belskduzy.pl

© 2011 - 2013 Urząd Gminy w Belsku Dużym
Zawartość merytoryczna: Urząd Gminy, e-mail: urzad@belskduzy.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14