Infrastruktura Techniczna

Na terenie gminy Belsk Duży znajdują się następujące kategorie dróg publicznych:

1) droga krajowa nr 7 i jednocześnie droga ekspresowa (Gdańsk- Kraków). Dzięki niej położenie komunikacyjne gminy jest bardzo korzystne. Znacznie ułatwiony jest dojazd do głównych obiektów i jednostek administracyjnych w regionie. Droga krajowa nr 7 zapewnia mieszkańcom szybkie i komfortowe połączenie do takich miast jak: Warszawa, Gdańsk, Radom, Kielce czy Kraków;

2) drogi wojewódzkie nr 728 i 725. Pierwsza z nich prowadzi do głównego miasta powiatu, czyli Grójca, a także do Mogielnicy i Nowego Miasta nad Pilicą.

Droga wojewódzka 725 to główne połączenie Belska Dużego z Łodzią i Rawą Mazowiecką.

3) drogi powiatowe: przez teren gminy Belsk Duży przebiega 18 odcinków dróg tej kategorii o łącznej długości niemal 70 km. Są one na bieżąco modernizowane;

4) 52 odcinki dróg gminnych, o łącznej długości 88 km. Władze samorządowe, podobnie jak w przypadku dróg powiatowych, na bieżąco je remontują, podnosząc komfort i bezpieczeństwo jazdy na terenie gminy.

W gminie Belsk Duży stale rozbudowywana jest sieć wodno-kanalizacyjna. Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków wpływa pozytywnie na jakość życia mieszkańców gminy Belsk Duży oraz na warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi – 264 km, ilość przyłączy indywidualnych wynosi – 1587 szt. Sieć wodociągowa jest doprowadzona do każdej miejscowości na terenie gminy.

Długość sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wynosi – 20 km, ilość przyłączy indywidualnych wynosi – 251 szt. Gmina w swych planach inwestycyjnych , stale uwzględnia rozbudowę sieci kanalizacyjnej, jak również budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, których to na terenie gminy znajduje się już ponad 260 szt.

Na terenie gminy funkcjonuje również mechaniczno-biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w Belsku Dużym, która ostatnio została rozbudowana i zmodernizowana. To największa inwestycja gminy Belsk Duży pod względem kosztów i zakresu rzeczowego prac budowlanych od czasu powstania samorządów gminnych. Całkowity koszt prac wyniósł blisko 8 mln zł.

Sieć gazowa doprowadzona jest do wszystkich miejscowości w gminie. Ma długość ok. 100 km, a korzysta z niej ok. 827 odbiorców gazu sieciowego (przy ok.1039 połączeniach prowadzących do budynków mieszkalnych).

Na całym obszarze gminy dostarczana jest energia o właściwych parametrach (na terenie gminy nie występują niedobory mocy znamionowej).

Na sieć energetyczną w gminie składają się:

- stacje transformatorowe SN/nn,
- linie energetyczne średniego napięcia,
- linie energetyczne niskiego napięcia.

Łączna długość sieci napowietrznej SN 15 kV wynosi 62,2 km.

Stopka

Urząd Gminy w Belsku Dużym:

ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży

tel.: (48) 66-11-271
fax: (48) 66-11-340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.belskduzy.pl

© 2011 - 2013 Urząd Gminy w Belsku Dużym
Zawartość merytoryczna: Urząd Gminy, e-mail: urzad@belskduzy.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14