Środowisko

Położenie i rzeźba terenu

Gmina Belsk Duży leży w obrębie Wysoczyzny Rawskiej zbudowanej z osadów, których geneza związana jest ze zlodowaceniem plejstoceńskim. Zdenudowana powierzchnia Wysoczyzny pochylona lekko ku północnemu wschodowi, urozmaicona jest występowaniem pagórków, moren czołowych i ciągami ozów (największy jest oz grójecki o długości około 8 km i wysokości względnej 5 –15 m). W krajobrazie wysoczyzny morenowej wyraźnie zaznaczają się głęboko wcięte doliny Molnicy i Kraski, których strefy krawędziowe o spadkach 5 –10 – 15% i wysokościach w względnych 10-20 m posiadają rozcięcia wąwozowe. Powszechnymi są nieckowate dolinki denudacyjne z okresowym odpływem. Wysoczyzna położona jest na wysokości 140 – 195 m n.p.m. Najwyżej wyniesiony obszar znajduje się w południowo - zachodniej części gminy (rejon Aleksandrówki), najniżej położone tereny dotyczą doliny Kraski w południowo – wschodniej części.

Obszar gminy położony jest w południowo-zachodniej części niecki warszawskiej. Na podłożu kredowym leżącym głębiej niż 100m (margle, opoki) zalegają ciągłą warstwą utwory trzeciorzędowe. Występują na różnych głębokościach, posiadają różną miąższość, wykształcone są w postaci oligoceńskich zielonych i białych piasków kwarcowych, brązowych mułków oraz pstrych i czarnych iłów.
Spośród utworów czwartorzędowych pokrywających całą powierzchnię gminy, powszechne są gliny zwałowe. W północnej i wschodniej części terenu występują utwory piaszczyste. W dolinach i licznych zagłębieniach znajdują się osady holoceńskie - namuły z domieszką części organicznych.

Zasoby wodne

Na terenie gminy znajduje się 18 zbiorników wodnych małej retencji, o łącznej pojemności 116,8 tys. m³ i powierzchni 11,68 ha. Pełnią one głównie funkcje gospodarcze, hodowli ryb i retencjonowania wody. 10 z nich jest w dobrym stanie technicznym, pozostałe wymagają modernizacji.

Klimat

Według R. Gumińskiego gmina Belsk Duży położona jest w dzielnicy rolniczo–klimatycznej - środkowej.
Główne parametry klimatyczne gminy to:
średnie opady roczne – poniżej 550 mm,
liczba dni mroźnych 30 - 80,
liczba dni z przymrozkami 100 – 110,
czas trwania pokrywy śnieżnej 38 – 60 dni,
długość okresu wegetacyjnego 210 – 220 dni.

Lasy

Administrowane przez Nadleśnictwo Grójec lasy gminy Belsk Duży należą do IV Krainy Mazowiecko-Podlaskiej. Razem z gruntami leśnymi zajmują powierzchnię 1.021 ha tj. ok. 9,5 % ogólnej powierzchni gminy. Jest to znacznie mniej nie tylko od średniej dla województwa mazowieckiego (ok. 22,3%), ale także powiatu grójeckiego (ok. 13,3%).

Lasy w gminie Belsk Duży skoncentrowane są w 2 kompleksach:
„Modrzewina” (na północy gminy, obok dominującej sosny, panuje modrzew polski, europejski i syberyjski),
„Łęczeszyce” (w południowej części gminy, obok dominującej sosny, panuje także dąb, grab, osika, brzoza).

Wiek drzewostanu 40 – 80 lat (II klasa) i powyżej 80 lat (III klasa). Struktura własnościowa wskazuje na zdecydowaną przewagę ilościową lasów państwowych. Stanowią one 88,5 % lasów (904 ha), gdy na niepaństwowe przypada 11,5 % (118 ha). Gminny program dolesień zakłada zalesienie tylko 2,43 ha nieużytków (w miejscu nieczynnych wyrobisk).

Zasoby surowcowe

Na terenie gminy występują osady związane z akumulacją wodnolodowcową i lodowcową, takie jak:
- piaski,
- żwiry,
- pospółki,
- surowce ilaste (gliny).
Poza glinami, które nie są eksploatowane, pozostałe surowce zostały udokumentowane i podlegają eksploatacji (na skalę lokalną i przemysłową) w obrębie trzech znajdujących się na obszarze gminy złóż:
„Południowa część ozu grójeckiego”,
„Jarochy”,
„Rębowola”.
Ponadto na terenie gminy istnieje 11 nieczynnych już, drobnych (ich łączna powierzchnia to około 5 ha) wyrobisk.

Stopka

Urząd Gminy w Belsku Dużym:

ul. Jana Kozietulskiego 4, 05-622 Belsk Duży

tel.: (48) 66-11-271
fax: (48) 66-11-340

e-mail: urzad@belskduzy.pl
www: http://www.belskduzy.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.belskduzy.pl

© 2011 - 2013 Urząd Gminy w Belsku Dużym
Zawartość merytoryczna: Urząd Gminy, e-mail: urzad@belskduzy.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14